mapa
Česky English

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Vyhlášky, zákony

Vyhlášky, zákony

Místní vyhlášky

Název vyhlášky

Účinnost

Obecně závazná vyhláška č. 1/2018, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 5/2007, kterou se zakazují některé druby paliv pro malé spalovací zdroje znečišťování v obci Komňa

 

Obecně závazná vyhláška obce č. 1/2016, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Komňa

Obecně závazná vyhláška obce č. 2/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

 

Nařízení obce č. 1/2015, o zákazu podomního a pochůzkového prodeje

OZV č. 1/2014 o místních poplatcích

26.5.2018

  

 

7.4.2016

1.1.2016


 

1.1.2016

1.1.2015

 

 

OZV č. 1/2009 - Požární řád obce Komňa

2.1.2010

 

 

OZV č. 3/2007, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Komňa a vymezují prostory pro volné pobíhání psů

5.1.2008

OZV č. 4/2007, kterou se stanovují podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů v obci Komňa

5.1.2008

Nejdůležitější používané předpisy

 • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
 • vyhláška Min. informatiky č. 442/2006 Sb., kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup
 • zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů
 • zák. č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
 • zákon č. 128/2000 Sb. o obcích
 • zák. č. 129/2000 Sb., o krajích
 • zák. č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích
 • zák. č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů
 • zák. č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky
 • zák. č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu
 • zák. č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů
 • zák. č. 22/2004 Sb., o místním referendu
 • zák. č. 1/1993 Sb., Ústavní zákon
 • usnes. ČNR č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod
 • zákon č. 89/2012 Sb. občanský zákoník
 • zák. č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád
 • zák. č. 150/2002 Sb., soudní řád správní
 • zák. č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy
 • zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce
 • zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
 • zák. č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a změně některých zákonů
 • zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví
 • prováděcí vyhláška Min. financí č. 410/2009 Sb., k zákonu o účetnictví pro některé vybrané účetní jednotky 
 • zák. č. 280/2009 Sb., daňový řád
 • zák. č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitosti
 • zák. č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
 • zák. č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách
 • zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
 • zák. č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách
 • zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
 • zák. č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech
 • zák. č. 252/1997 Sb., o zemědělství
 • zák. č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
 • zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
 • zák. č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému
 • zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně
 • zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
 • zák. č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví
 • zák. č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu
 • zák. č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech
 • zák. č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
 • zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích

Portál veřejné správy -  https://portal.gov.cz/portal/obcan/ - zákony v úplném znění

FIRMY A SLUŽBY V NAŠÍ OBCI

10. 12. Julie

Zítra: Dana

Videa z obce a okolí

Videa z obce a okolí

 

 

Reportáž TV Slovácko ze slavnostního převzetí ocenění Vesnice roku 2011

Převzetí ocenění Vesnice roku 2011

 

EKO SADY KOMŇA

www.biosvestky.cz

Město Bojkovice

http://www.bojkovice.cz/

Město Uherský Brod

www.uherskybrod.cz

Bílé Karpaty

http://www.fotokarpaty.cz

Portál veřejné správy

www stránky PVS

Portál státní správy

www stránky

Vyhledávání spojení

www stránky

Počasí

Radar bouřky

Návštěvnost stránek

404045