mapa
Česky English

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Poskytování informací, příjem podání

Poskytování informací, příjem podání

Žádosti o informace

Příjem žádostí a dalších podání

Opravné prostředky

Sazebník úhrad za poskytování informací

Formuláře

Žádosti o informace

 1. Osobní podání: na Obecním úřadě v úředních dnech a hodinách:

  pondělí 8:00 - 16:00
  úterý  8:00 - 16:00
  středa 8:00 - 17:00
  čtvrtek 8:00 - 16:00
  pátek 8:00 - 15:00
 2. Telefonické podání: pevná linka - 572 641 140
 3. Není-li žadateli na ústně (osobně či telefonicky) podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci takto poskytnutou za dostačující, je třeba podat žádost písemně
 4. Formulář písemné žádosti naleznete níže na stránce a můžete jej doručit elektronicky na adresu obec@komna.cz, elektronickou podatelnou, nebo poštou na adresu Obecní úřad Komňa, Komňa 42, 687 71 Komňa.

Ze žádosti by měly být patrné tyto informace o žadateli:

jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu.

Neobsahuje-li žádost tyto údaje a zároveň jsou údaje potřeba k vyřízení žádosti o informaci, žádost se poté odloží a do sedmi dnů se žadateli zašle výzva k doplnění informací.

Příjem žádostí a způsob podání

Osobní podání: na Obecním úřadě v úředních dnech a hodinách:

pondělí 8:00 - 16:00
úterý  8:00 - 16:00
středa 8:00 - 17:00
čtvrtek 8:00 - 16:00
pátek 8:00 - 15:00

Telefonické podání: pevná linka - 572 641 140
Poštou na adresu Obecní úřad Komňa, Komňa 42, 687 71 Komňa
Elektronicky na e-mail: obec@komna.cz (v žádosti nemusí být aplikován elektronický podpis)
Elektronicky datovou schránkou: iz8bysu
Elektonickou podatelnou

V případě, že je žádost podána písemně (včetně žádosti podané elektronickou poštou nebo faxem), musí splňovat minimálně tyto náležitosti:

 • komu je žádost určena,
 • jaká konkrétní informace je požadována,
 • kdo žádost podává.

Ostatní žádosti a podání se přijímají rovněž na obecním úřadě v úředních hodinách.

Lhůty pro vyřízení žádosti

 • Odkaz na zveřejněnou informaci - § 6 ods. 1 – 7 dnů
 • Výzva k upřesnění nesrozumitelné nebo příliš obecné informace - § 14 odst. 5, písm. b)     – 7 dnů 
 • Informace o odložení žádosti nevstahující se k působnosti povinného subjektu - § 14, odst. 5,písm. c) – 7 dnů  
 • Poskytnutí informace žadateli - § 14, odst. 5, písm. d) – 15 dnů
 • Prodloužení lhůty pro poskytnutí informace ze závažných důvodů - § 14, odst. 7 – 10 dnů
 • Rozhodnutí o odvolání - § 16, odst. 3) – 15 dnů
 • Upřesnění žádosti o informaci žadatele - § 14, odst. 5, písm. a) – 30 dnů 
 • Lhůta pro stížnost žadatele, který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6; kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14,  odst.  7 nebyla pokytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti; kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací - § 16a, odst. 3 – 30 dnů
 • Odvolání proti rozhodnutí - § 16, odst. 1) – 15 dnů

 

Příjem a vyřízení odvolání

Způsob odvolání a jeho obsah:

 • Osobně na Obecním úřadě
 • Poštou na adresu Obecní úřad Komňa, Komňa 42, 687 71 Komňa
 • Formulář pro odvolání proti rozhodnutí o poskytnutí informace
 • odvolání musí obsahovat popis žádosti o podání informace, které nebylo vyhověno, datum a místo podání, odůvodnění odvolání, podpis a bydliště žadatele.

O odvolání rozhoduje:

 • obecní zastupitelstvo - jedná-li se o informace spadající do samostatné působnosti obce,
 • krajský úřad - jde-li o informaci spadající do přenesené působnosti.

O odvolání je nutné rozhodnout do 15 dnů od předložení rozhodujícímu subjektu. Pokud rozhodující subjekt v uvedené lhůtě o odvolání nerozhodl, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým se odvolání zamítá a napadené rozhodnutí potvrdil. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace je přezkoumatelné soudem.

Formuláře

Informace poskytnuté na základě žádosti v roce 2017:

 

21.2.2017: Žádost o poskytnutí informace                    28.2.2017: Odpověď

  

28.2.2017: Žádost o poskytnutí informace                    28.2.2017: Odpověď

  

22.3.2017: Žádost o poskytnutí informace                    5.4.2017: Odpověď

  

15.6.2017: Žádost o poskytnutí informace

11.7.2017: Odpověď

 

6.7.2017: Žádost o poskytnutí informace                       20.7.2017: Odpověď

Vyvěšeno: 3.8.2017

 

16.8.2017: Žádost o poskytnutí informace                    17.8.2017: Odpověď

Vyvěšeno: 21.8.2017

 

7.9.2017: Žádost o poskytnutí informace                      8.8.2017: Odpověď

Vyvěšeno: 8.8.2017

 

 

Informace poskytnuté na základě žádosti v roce 2016:

29.12.2016 - Žádost o poskytnutí informace.pdf         9.1.2017 - Odpověď.pdf

8.2.2016 - Žádost o poskytnutí informace   

10.2.2016 - Odpověď.pdf       

Informace poskytnuté na základě žádosti v roce 2015:

27.5.2015 - Žádost o poskytnutí informace a odpověď

29.4.2015 - Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.        Odpověď

Žádost o poskytnutí informace                          Odpověď

Informace poskytnuté na základě žádosti v roce 2014:

 Žádost o poskytnutí informace                        Odpověď

Žádost o poskytnutí informace                         Odpověď

Sazebník úhrad za poskytnutí informací

 Sazebník úhrad za poskytnutí informací

SAZBY POPLATKŮ V OBCI

Položka

 Sazba

SPRÁVNÍ POPLATKY

 

Ověření stejnopisu, kopie, fotokopie nebo výpisu z úředních spisů, ze soukromých spisů v úřední úschově, z rejstříku, z registrů, z knih,   ze záznamů, z evidencí, z listin nebo dalšího písemného nebo obrazového materiálu 

 30 Kč/A4 

Ověření podpisu

30 Kč

Přihlášení k trvalému pobytu

Podání návrhu na zrušení údaje o místě trvalého pobytu

Ukončení TP na území ČR

50 Kč

100 Kč/osoba

100 Kč/osoba

MÍSTNÍ POPLATKY

 

Vodné

20 Kč + aktuální DPH

Hlášení místního rozhlasu

30 Kč + aktuální DPH

Poplatek za svoz komunálního odpadu

400  Kč/osoba/rok

Poplatek za psa

50 Kč/rok

Poplatek za druhého a každého dalšího psa

200 Kč/rok

Užívání veřejného prostranství pro reklamní akce za m2

Užívání veřejného prostranství pro potřeby tvorby filmových a televizních děl za m2

Vyhrazení trvalého parkovacích místa za m2

10 Kč/den

10 Kč/den

10 Kč/den

Umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje za m2

Umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování služeb za m2

10 Kč/den

 

10 Kč/den

Umístění prodejních a reklamních zařízení za m2

10 Kč/den

Uložení stavebního zařízení m2

10 Kč/den

Umístění skládek za m2

10 Kč/den

Umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje za m2

Umístění zařízení lunaparků a jiných obdobných atrakcí za m2

40 Kč/den

30 Kč/den

Poplatek z ubytovací kapacity

5 Kč/lůžko/den

 

Souhlasy se zveřejněním v obecním zpravodaji - formuláře

Máte-li zájem o zveřejnění narození dítěte, úmrtí příbuzného nebo jubilea ve společenské kronice v místním zpravodaji je dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů nutný Váš souhlas.

K tomuto účelu jsou k dispozici níže uvedené formuláře, které obdržíte v kanceláři Obecního úřadu Komňa. Pro jubilanty, kteří mají zájem o gratulaci z obce, to znamená vyplnit také souhlas s osobní návštěvou.

Narození nového občánka

Úmrtí

Souhlas s osobní návštěvou u příležitosti životního jubilea